פינדוג

תקנון ותנאי התקשרות באתר פינדוג


השימוש בכל תוכני האתר המופעל על-ידי פינדוג, לרבות מכירות ורכישות הנעשות בו, כפוף להוראות התקנון אשר יוצגו להלן:

התקנון ותנאי ההתקשרות מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והם מכוונים לשני המינים.

1. תנאים כלליים

הואיל והגלישה באתר והרישום למכירה ולאימוץ כלבים מותנים בהסכמה מצדו של המשתמש לכל תנאי השימוש המצוינים בדף זה ו/או כפי שיעודכנו מעת לעת, המשתמש בשירותי האתר ("המשתמש") מתבקש לקרוא בעיון את כל התנאים המפורטים בתקנון האתר.

מובהר בזאת כי המשתמש יוכל לעשות שימוש בתוכני האתר, ובלבד שהסכים לתנאי השימוש במלואם וכלשונם. לחיצה בתחתית העמוד על לחצן "הנני מאשר\ת שקראתי והסכמתי לתקנון האתר", מאשרת כי המשתמש הסכים לכל התנאים באתר.

מפעילי האתר יוכלו לשנות את הוראות התקנון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתם. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד מתן השירות.

השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו ניתנים לשימוש בהתאם למדיניות מפעילי האתר. למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תלונה כלפי האתר בגין טיב התכנים ו/או ההמלצות המופיעות באתר, והשימוש בכל אחד מהם תיעשה על אחריותו של המשתמש בלבד.
אין לעשות כל שימוש בתכנים המוצגים באתר למטרות שאינן מופיעות בתקנון אלא באישורם המפורש של מפעילי האתר.

מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לנזק, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו בקשר לשימוש באתר או הסתמכות עליו. השימוש באתר, על כל פעולותיו, הם באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש ולא תעמוד לו כל עילה לדרישת החזר כספי ו/או לתביעה בגין הסתמכות על תוכני האתר ו/או בגין הפסד כספי כלשהו.

2. מטרת השימוש באתר

השימוש באתר הוא לצורך מכירת כלבים, רכישה ואימוץ, וכל פעולה אחרת שמבוצעת באתר שלא למטרת המצוין לעיל - היא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

3. הגבלת האחריות של מפעילי האתר

מפעילי האתר או כל גורם אחר הקשור באספקת השירות, לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן שייגרמו או שעלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או
לצד ג' כתוצאה ממכירת של כלבים, רכישתם או אימוצם ו/או משימוש במידע הניתן באתר ו/או מהסתמכות עליו.

4. זכויות יוצרים של מפעילי האתר

חל איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ בפומבי, לעבד, ליצור יצירות נגזרות של כל תוכני האתר בלי יוצא מן הכלל, אלא אם הדבר הותר במפורש על-ידי מפעילי האתר וניתנה הסכמתם בכתב לכך. הפרה של כל אחד מהתנאים המפורטים לעיל עלולה לחשוף את המשתמש לתביעה בגין הפרת זכויות יוצרים של מפעילי האתר.

5. שינוי בתנאי השימוש באתר או הפסקתו

בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר, הם רשאים לשנות את תנאי השימוש באתר או להפסיק את השירות הניתן בו, וזאת מבלי למסור הודעה מוקדמת. מפעילי האתר לא יישאו בשום אחריות כלפי המשתמשים או כלפי צד ג' אם יחדלו מלספק את השירות באתר לזמן בלתי מוגבל מסיבה כלשהי. הודעה על כל שינוי תימסר באתר.
מובהר בזאת כי חל איסור מוחלט להעביר את פרטי ההתחברות באתר ממשתמש אחד לאחר, אלא אם מפעילי האתר אישרו זאת במפורש ובכתב.

6. הדין החל במסירת פרטים אישיים באתר

המשתמש מצהיר בזאת כי כל הפרטים האישיים שימסור באתר לצורך מכירת כלבים ו/או מסירה לאימוצם, הם מדויקים ומלאים, וכי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים היא עבירה פלילית על-פי חוק. מובהר בזאת כי במידה שתבוצע טעות בהזנת נתונים כלשהם מצד המשתמש לצורך רישום למכירת כלבים ו/או מסירת לאימוצם או כל פעולה אחרת באתר, הרי שמפעילי האתר לא יישאו באחריות אלא המשתמש בעצמו.

מפעילי האתר גם לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי במקרה של ביצוע תשלומים באופן שונה מכפי שמפורט באתר ו/או במקרה של שימוש בלתי חוקי באתר. משתמש אשר יפר את ההוראות המפורטות לעיל עלול להיחסם על-ידי מפעילי האתר מביצוע פעולות באתר.

7. הצהרת המשתמש באתר

לצורך רכישת מודעה מובלטת באתר, יקבל המשתמש הרשאה לשימושו האישי בלבד. המשתמש מצהיר כי הוא הבעלים החוקי של כרטיס האשראי שבאמצעותו ירכוש את המודעה לשם פרסום הכלבים למכירה ו/או לאימוץ.

ההרשמה והתשלום על המודעה מהווים הסכמה מצד המשתמש לכל תנאיי ההתקשרות המופיעים בתקנון האתר. השימוש באתר הוא אישי, ואין להעביר לצד שלישי מידע על דרכי התחברות לאתר ו/או העברת פרטי התחברות המופיעים באתר (כלומר, שם משתמש וסיסמה). ככל שהמשתמש יחרוג מתנאי השימוש באתר ויפעל בניגוד להוראות האמורות לעיל, מפעילי האתר יהיו רשאים לחסום את נגישותו לאתר ולא תעמוד לו כל טענה בעניין זה.

8. אופן התשלום והחיוב


פעולת סליקת התשלום והחיוב יבוצעו על-ידי האתר בהתאם לכללי אבטחת המידע. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

9. מדיניות ביטולים

מובהר בזאת כי משתמש אשר ביצע רכישה של המודעה ל יוכל לבטל את הרכישה וכספו לא יינתן לו בחזרה. טעות בשיקול הדעת של המשתמש בנוגע לרכישת המודעה או בנוגע לכל פעולה אחרת באתר המחויבת בתשלום, לא תהווה טענה להחזר כספי.

10. כתובת בית העסק

רחוב הבילויים 6 גדרה

11. הגבלת גיל לשימוש באתר

מודגש כי תנאי הכרחי לשימוש באתר הוא כי המשתמש מעל גיל 18.

12. פרטיות המשתמשים באתר

על מנת לשמור ככל הניתן על סודיות המידע של המשתמשים, האתר נוקט אמצעי זהירות טכנולוגיים קפדניים. האתר מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטיהם של המשתמשים באתר, אלא לצורכי תפעול בלבד, קרי ביצוע הרכישה או המכירה.

13. מדיניות אספת המוצרים

בחתימתו על ההסכמה לשימוש באתר, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהאתר לא יישא באחריות כלשהי לעיכוב ו/או איחור במשלוח אשר מבוצע על-ידי צד ג', ואשר מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח.

14. סמכות שיפוט

בכל מחלוקת ו/או סכסוך שיתגלעו בנוגע לשימוש באתר ולהשלכותיו, סמכות השיפוט הבלעדית תהיה אך ורק לבית משפט השלום בקרית גת.

הנני מאשר/ת שקראתי את התקנון ואני מסכים לכל תנאיו

כלבים נבחרים